№  Длъжност/административно звено  вътрешен  външен
 телефон  факс       
 1  Кмет на община Любимец  20                 89-12, 70-02       83-78
 2

 Заместник - кмет 

"Управление на територията, общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, образование и здравеопазване"

 11  89-11, 71-98  71-98
3

 Заместник – кмет

"Административно и счетоводно обслужване, местни данъци и такси, инвестиционни дейности, обществени поръчки и култура"

14 89-14  
 4  Секретар          15  89-15, 70-33  83-78
 5  Председател на Общински съвет  36  89-36, 74-04  83-78
 6 Финансов контрольор  25  89-25  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция: Административно и счетоводно обслужване,инвестиционни дейности и обществени поръчки
  Директор      
Отдел: Административно обслужване - дофинансиране
  Началник отдел 10

71-26,

 89-10

 
  Гл.спец.-общ.съвет 35 89-35  
  Специалисти - ГРАО 08 89-08  
  Старши спец.-гр.рит., прот.и връзки с общ. 07 89-07  
  Специалисти - Деловодство 27 89-27  
 

Старши експерт ОМП

Старши специалист Регистратура за класифицирана информация

31

28

89-31

89-28

 

Отдел: Счетоводство , финанси и бюджет
  Н-к отдел/гл.счетовод. 17 89-17  
  Счетоводство 05 89-05  
Отдел: Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти
  Началник отдел 13 89-13  
  Юрисконсулти 09 89-09  
  Специалисти - инвест.д/сти и общ.поръчки 09 89-09  
  Специалисти - инвест.д/ти и упр.на проекти 13 89-13  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция: Управление на територията,общинска собственост, МДТ, СХД
  Директор 22 89-22  
  Отдел: Местни данъци и такси      
  Началник отдел 18

89-18,

83-97

 
  Експерти МДТ 29  89-29  
  Касов салон 30 89-30  
Отдел: Управление на територията
  Началник отдел      
  Главен инженер 23 89-23  
  Специалисти - инв.контрол и строителство 21 89-21  
  Старши спец.-еколог 21 89-21  
  Старши спец. - ГИС 23 89-23  
  Техн.сътр.-чертожник, деловодител 23 89-23  
Отдел: Общинска собственост,стопански и хуманитарни дейности
  Началник отдел 16 89-16  
  Гл.спец.- ОС и упр/е на сграден фонд 16 89-16  
  Специал.-общ.собств. 24 89-24  
  Специалисти - общ.поземлен и горски фонд 24 89-24  
  СМКБППМН 07 89-07  
  Техн.сътр.-шофьор и домакин 26 89-26