С Т Р У К Т У Р А

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

Кмет наобщина 1
Зам. кмет 2
Кметове накметства 7
Кметски наместници 0
Секретар на община 1
Финансов контрольор 1
Регистрация и класифицирана информация 1
Администрация накметства 4

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ– Дирекция “Административно  и счетоводно обслужване, инвестиционни дейностии обществени поръчкивт.ч.

Отдел “ Административно обслужване“

Отдел Счетоводство,финанси и бюджет

Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, устойчивост и управление на проекти”

23

СПЕЦИАЛИЗИРАНААДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците вт.ч.

Отдел: „Местни данъци и такси“

Отдел: „Управление на територията“

Отдел „Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”

27

                                                                                                                                              ОБЩО: 67

Други дейности

Детски ясли                                                                                                                        -     25

Дейности по озеленяване, строителство и гробищен парк                                           -    17

Дейности по общински пазари, чистота, обществен ред, охрана и сигурност            -       8

Култура, образование, младежки дейности и спорт                                                      -       7

Домашен социален патронаж                                                                                           -     20

Управление на Общински Горски Фонд                                                                        -       4

 Денонощно дежурство по ПМС 212/1993 на МС                                                         -       5

Дейност и задачи по ОМП по ПМС 258/2005 на МС                                                    -       2

                                                                                                                                             ОБЩО: 88