С Т Р У К Т У Р А

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

Кмет на община 1
Зам. кмет 2
Кметове на кметства 1
Кметски наместници 6
Секретар на община 1
Финансов контрольор 1
Регистрация и класифицирана информация 1
Администрация на кметства 1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Административно  и счетоводно обслужване, инвестиционни дейности и обществени поръчкив т.ч.

Отдел “ Административно обслужване“

Отдел Счетоводство,финанси и бюджет

Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти”

21

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Управление на територията, общинска собственост, Местни данъци и такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците в т.ч.

Отдел: „Местни данъци и такси“

Отдел: „Управление на територията и собствеността, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците”

20

                                                                                                                                                                                                                                 ОБЩО: 56

 

 

Обслужващи дейности

 

Детски ясли 25
Дейности по чистота, благоустройство и обществен ред 55

В т.ч.

Звено "Чистота, механизация, транспорт,общински пазари и програми"

Звено "Озеленяване"

Звено "Благоустройство, ремонт и поддържане обекти"

Звено "Стопански дейности и обществен ред"

 

21

 

7

21

6

Домашен социален патронаж 20
Управление на Общински Горски Фонд 3
Денонощно дежурство по ПМС 212/1993 на МС 5
Дейност и задачи по ОМП по ПМС 258/2005 на МС 2

 

                                                                                                                                                                                                                                ОБЩО: 110