УТВЪРЖДАВАМ:

                              КМЕТ: ………/П/………………….

                           /инж.АНАСТАС АНАСТАСОВ/

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИМЕЦ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.С този правилник се определят организацията на дейностите ифункционалните задължения на административните звена в Общинска администрация–Любимец.

Чл.2.В състава на общината влизат 10 населени места, в това число и административния  център на общината – гр. Любимец.

Чл.3.Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинскиясъвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Чл.4.Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

                                                                                                           
 
Пълният текст на Устройствения правилник може да свалите от тук.