Заповед № РД-09-077/06.02.2017 г. за одобряване на поправка на кадастрален план на ПИ по плана на с. Малко градище.