Заповед № РД-09-128/07.03.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията чрез предоставяне под наем на общински имот с начин на трайно ползване "водостопанско съоръжение".

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.