Заповед № РД-09-174/27.03.2017 г. на Кмета на община Любимец за определяне спечелил участник в търг за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот - публична общинска собственост, с начин ан трайно ползване "водостопанско съоръжение".

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.