Със своя Заповед № РД-09-445/29.08.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и оцени офертите на участниците. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.