Със своя Заповед №РД-09-374/03.07.2018 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията. 

 

Текст на заповедта.