ДО:

СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

 За връчване на АУВД №216-1/28.12.2016г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14- дневен срок от поставяне на настоящото

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ Община Любимец на адрес: площад „Трети март“  при Христина Атанасова – гл.специалист „Местни Данъци и Такси“ за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №216-1/28.12.2016г.

      В случай, че не се явите в указания срок, съответният документ/Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №216-1/28.12.2016г. и съобщението/ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК.

  

Настоящото  съобщение е в  сила за периода от 05.09.2017г. – 19.09. 2017г.

Публикувано на: вторник,  05.09.2017г.

Валидно до: вторник,  19.09.2017г.

 

 
 Изготвил: гл.специалист „МДТ“Христина Атанасова