Съобщение по чл.32 от ДОПК №60/01.11.2018г.

ДО:

БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ

        За връчване на АУВД №532-1/23.04.2018г.

     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14- дневен срок от поставяне на настоящото

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ Община Любимец на адрес: площад „Трети март“ при Диана Янакиева – мл.експерт „Местни Данъци и Такси“ за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №532-1/23.04.2018г.

     В случай, че не се явите в указания срок, съответният документ/Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №532-1/23.04.2018г. и съобщението/ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 01.11.2018г. – 15.11.2018г.

Публикувано на: четвъртък, 01.11.2018г.

Валидно до: вторник, 15.11.2018г.

 

 
Изготвил: мл.експерт „МДТ“ Диана Янакиева