ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2009 г.

Проект "Ремонт и обновление на централната част на с. Оряхово"

Проекта се изпълнява по проект "Красива България". Стойността му е 80 хил.лева и е предназначен за обновление на централната част на с.Оряхово. Ремонтните работи, предвидени в проекта са: подмяна на гнайсовите плочи на център и пътеките към него, цялостна подмяна на бордюрите около зелените площи и възстановяване на озеленените места, пребоядисване на фасадите на двете сгради на центъра - Детска градина и сградата на бившето ТКЗС. Освен естетизацията на външния блок на сградите, се предвижда да бъде положена нова ел. инсталация за осветление на централната част на селото, поставяне на нови осветителни тела в парка и детската площадка. Ще бъдат монтирани нова люлка, катерушка и въртележка. Проектът се изпълнява в момента.

Проект "Ремонт на ЦДГ"Рай"

Проекта е финансиран от СИФ. Общата стойност на е 400 000 лева .

Цел - основен ремонт на целодневната детска градина, което включва външна и вътрешна мазилка, смяна на дограма, ремонт на водопроводи и канализация. Проекта е в процес на изпълнение. След приключване децата от общината ще посещават една напълно обновена детска градина - двете сгради на ЦДГ "Рай".

Проект "Оптимизация на училищната мрежа"

Общата стойност на проекта е 250 000 лева. В тези средства са предвидени строително-ремонтни работи, закупуване на обзавеждане и оборудване, създаване на условия за столова храна, обещетение на персонала, разходи за неразплатени задължения на закрито/преобразувано училище.

Проект "Предпроектно,идейно и работно проектиране на пречиствателна станция за отпадни води в гр.Любимец.

Проекта е по програма на Министерството на околната среда и водите по Приоритетна ос 1

Целта на проекта е община Любимец да подготви качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и довършване на довеждащите колектори. С изграждане на ПСОВ ще се преустанови вливането на битови отпадни води в р. Марица, които до момента се заустват директно в реката. В този смисъл, реализирането на проекта ще допринесе за постигането на главната стратегическа цел на Програмата, а именно подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

След проведената процецура е възложено на спечелилия изготвянето на инвестиционният проект за Пречиствателна станция и довеждащите колектори.

Проект "Създаване и въвеждане на географската информационна система (ГИС) за община Любимец"

Проектът е финансиран от Финансовия меморандум на Европейското икономическо пространство. Общата стойност на проекта е 416 000 евро. Заседанието на оценителната комисия в Брюксел бе в края на миналата 2008 год., а проектът на общината бе оценен на първо място с най-висок брой точки.

ГИС е съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за събиране, съхраняване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствена информация, предоставена посредством карти, набори от географски данни, модели за обработка на данни. Това е информационна система, която позволява дигитално регистриране и редактиране, съхранение и реорганизация, моделиранети и анализа, както и буквено-цифрено и графично представяне на определени данни. Този вид система извършват ценни услуги във всички области на управление на данните.

В обемът от данни, подържани в информационната система, се предвижда събирането и подържането на информация за: Общинска собственост, Данни за границите на собствеността по кадастралния план, Обработка и поддържане на БД за устройствените планове-общи и подробни.

След въвеждането на информационната система, общината ще работи с кадастрални и регулационни планове на населените места в цифров вид.

Грантовия договор е подписан на 23.07.2009 год, а срока на изпълнение на проекта е до месец април  2011 год.   

 

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2008 г.

Проект "Устойчиво развитие на община Любимец, Тополовград и Бабаески, чрез обединяване на ресурсите на двете страни и интеграцията им от природно и културно наследство в туристически продукт"

Проектът е по програма ФАР ТГС българия-Турция, "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в областта на Странджа планина" BG2005/017-453.01.02, общата стойност на проекта е 149 264 евро. Проведе се среща под надслов "Обединяване на усилията на две страни за запазване и развитие на културното и природното наследство в района на Странджа/Йълдъз планина. Обозначаване на туристически маршрути и създаване на инфраструктура до мегалитните културни паметници -скалните феномени в с. Йерусалимово,долмените в с. Оряхово и с. Васково, скалното всичане "Господева стъпка" в с. Оряхово, долмените в с. Хлябово.

С реализирането на проекта се изгради туристически информационен център в град Любимец и създаден е познавателен маршрут и изграждане на инфраструктура до мегалитните културни паметници - скални феномени в село Йерусалимово, долмените в село Оряхово и село Васково, скалното всичане "Господева стъпка" в село Оряхово, долмените в село Хлябово, тракийското светилище в село Богомил. 

Проект "Център за трансграничен обмен на добри практики и опити в селскостопанския бизнес"

Поектът е по програма ФАР ТГС България-Гърция "Грантова схема за интегрирана помощ за икономическо развитие и стимулиране на заетостта"  BG 2005/017-454.02.01-13 общата стойност на проекта е 91 707 евро.

Цел - изграждане и функциониране на Център за трансграничен обмен на успешни практики и опит в агробизнеса между община Любимец и община Ферес. Стимулира се и се насърчава в още по-голяма степен развитието на земеделието, което е основен отрасъл в двете общини, а с това и икономическото развитие като цяло в района. Срокък за изпълнение на проестът е 12 месеца - 01.12.2007 - 30.11.2008 год.

Основната задача на проекта е стимулиране на устойчивото трансгранично сътрудничество между община Любимец и община Ферес, чрез създаване на възможности за по-добро икономическо развитие, посредством съвместни дейности в подкрепа на агробизнеса.

Създаване и функциониране на Център за трансграничен обмен на успешни практики и опит в агробизнеса между Любимец и Ферес. Чрез него се систематизира, конкретизира и координира дейности по развитието на връзките и контактите в областта на земеделското производство и агробизнеса между селскостопанските фирми и селскостопанските производители от двете общини, организираха се работни срещи, семинари, учебни курсове.

 След реализацията на проекта се увеличиха перспективите за трансграничнто партньорство и развитие на капацитета за изпълнение на нови трансгранични проекти. С реализацията на проекта се стимулират съвместни действия между двете общини за подкрепа на бъдищите агробизнес инициативи и предприемачески сътрудничества, на създаване на подходящи структори за защита на малките производители.
Създаден е Център за трансграничен обмен за успешни практики и опит в агробизнеса между Любимец и Ферес. 

Проект "Ремонт и реконструкция на Спортна зала "Любимец" с прилежащи терени.

Проекта се изпълнява по програма "Красива България". Общата площ на целия спортен обект е 10 дка, от които 1250 кв.м. покрита площ. Стойността на проекта е 190 хил.лв., от които 50% е финансиране от общината.

Цел - направа на входни и изходни зони, направа на паркинг, игрища за различни видове спорт, като едното игрище се предвижда да бъде за плажен волейбол, а другите две ще бъдат стандартни ,в които ще може да се играе футбол, волейбол, тенис и т.н

Проект "Добросъседство и приятелство без граници"

Проектът е по програма ФАР ТГС България - Турция 2005 "Съвместен фонд за малки проекти" BG 2005/017-453.02.01 е на стойност 45 966 евро.

Цел - да се установят устойчиви форми на сътрудничество между община Любимец и община Бабаески.Осъществява се двустранни културни прояви, като опознаване на културното наследство в двете общини чрез новосформирани клубове по краезнание, откриване на интернет - страница с информация за целите, съдържанието на проекта и проведените дейности.

Проект"Осъществяване на устойчивото развитие на Любимец, Маджарово и Трианополис, чрез съхраняване, подръжка и приятелска интеграция на техните природни ресурси в екотуристически продукт"

Проектът е по програма ФАР ТГС България - Гърция, "Устойчиво развитие, чрез опазване и съхранение на водите и биоразнообразието в граничната област" BG 2005/ 017-454.03.03. Цел да извлече максимална полза от съществуващите ресурси, чрез използването им за създаване на туристически продукти - еко пътека. С маршрута на тази пътека се привлича интересът на туристите към нашия район и ще се повиши заинтересоваността към значимостта и опазването на биологичното разнообразие.Създаден е екологичен център в Любимец.Продължителността на проекта е 12 месеца от 01.12.2007 - 30.11.2008 г. 

След реализирането на проекта се създаде следния екомаршрут.
Любимец - Лозен - Малко градище - "Глухите камъни" - Ефрем - Малко брягово.
От Малко брягово маршрутът се разклонява към Кромлех и Горно поле.
Той превлича интересите на туристите към нашия район и по този начин се увеличава заинтерисоваността към значимостта и опазването на биологичното разнообразие. По трасето на екомаршрута са изградени следните елементи:
- място за битуване и къмпинг със заслон;
- маса с пейки;
- огнище;
- декоративна чешма;
- дървено кошче за отпадъци;
- указателна табела;
- дървено мостче;
- беседки.
Открит е и новоремонтиран Екологичен център, където бе представен и създадения по проекта филм.

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2006 г.

Проект "Ремонт и обновление на читалищни сгради за засилване и разширяване на културния обмен между община Любимец и община Тригоно"

През 2006 година Община Любимец разшири трансграничния културен обмен с помощата на проект за погранична трудова заетост.главен бенифицент по проекта ,чиято стойност общо е 51 470 евро ,община Любимец ,а основен неин партньор е община Тригоно-Република Гърция.В продължение на 11 месеца ръководния екип по проекта успя да реализира успешно основната цел на проекта :чрез осигуряване на подходяща работа на безработни млади хора по ремонт и обновление на читалищни сгради в населени места на общината ,да се разшири и обогати обхвата на културния обмен между двете гранични общини -Любимец и Тригоно.Периода е от 01.01.2006-30.11.2006год.

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2005 г

Проект "Състезавай се за победа ,спечели приятелство"

Проектът е по програма ФАР-ТГС, Фонд за малки проекти-2002,на обща стойност 24 961 евро ,от които 12% е финансовия принос на община Любимец.

Цел - засилване и раширяване на сътрудничество между Община ЛюБимец и две съседни гръцки общини от Област Еврос-Община Тригоно и Община Александруполи, в областта на спорта и спортната дейност, чрез насочване усилията на общинската политика за подобряване физическата дееспособност на децата и младите хора,за използване на спорта като инструмент на трансгранично сътрудничество и евроинтеграция.

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2003 г

Проект"Заедно в Европа с култура без граници"

Проектът е по програма ФАР ТГС под надслов "Заедно в Европа,с култура без граници" и е на обща стойност: 31 963 евро.

Основната цел на проекта - установяване на традиции и дългосрочно сътрудничество в областта на културно-етнографското наследство на двете общини-Община Любимец/Р България/ и община Тригоно/Р Гърция/ чрез насочване на усилията на общинската политика към подкрепа и насърчаване на културното образование и възпитание на приобщаване на младите хора и деца към националните и общозначими културни цености и тяхното по-активно участие в културни процеси.Продължителността на проекта е 7 месеца.