О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-705#1/27.02.2017г.
 
        Община Любимец на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Решение №169 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №17 от 16.12.2016 г. и Заповед №РД-09-115/23.02.2017 г. на Кмета на Община Любимец е изработен проект за Подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)” на улици с осови токи: о.т. 485, о.т. 32, о.т. 486, о.т. 931, о.т. 932, о.т. 933, о.т. 623 и о.т. 1032, и следните УПИ, всички по плана на гр. Любимец:
       - УПИ II – за Стройкомплекс от кв. 176;
       - УПИ XI – за стопанска дейност от кв. 138;
       - УПИ XIV – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
       - УПИ III – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
       - УПИ XV – за Склад за семена и торове от кв. 138;
       - УПИ I – 365 от кв. 142
       - УПИ I – за опитна станция от кв. 192
       - УПИ I – 970 – Складова база зърнени храни от кв. 146а
       - УПИ I – Складова база зърнени храни от кв. 218
       - УПИ II – 2274 от кв. 146а
       - УПИ VI – 2518 – За търговска дейност от кв. 180а
      Проектът и съпътстващата го документация се намира в дирекция УТ ОС МДТ СХД ЕУО, отдел „Управление на територията”, площад „Трети март” №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да се разгледа по всяко време на работния ден.
      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” (бр. 21 от 10.03.2017г.) заинтересoваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.