На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен Устройствен План - Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)” на улици с осови токи: о.т. 485, о.т. 32, о.т. 486, о.т. 931, о.т. 932, о.т. 933, о.т. 623 и о.т. 1032, и следните УПИ, всички по плана на гр. Любимец:
       - УПИ II – за Стройкомплекс от кв. 176;
       - УПИ XI – за стопанска дейност от кв. 138;
       - УПИ XIV – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
       - УПИ III – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
       - УПИ XV – за Склад за семена и торове от кв. 138;
       - УПИ I – 365 от кв. 142
       - УПИ I – за опитна станция от кв. 192
       - УПИ I – 970 – Складова база зърнени храни от кв. 146а
       - УПИ I – Складова база зърнени храни от кв. 218
       - УПИ II – 2274 от кв. 146а
       - УПИ VI – 2518 – За търговска дейност от кв. 180а
      Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.