О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-1653/22.05.2017г.
 
       Община Любимец съобщава, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/, че във връзка с Решение №215 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №21 от 31.03.2017г. е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП–ПР/ за изменение на уличната регулация на улица с о.т. 531, о.т. 528-870 от кв. 178 по плана на гр. Любимец. Засегнат е поземлен имот №2386 – с площ 2260 м2. Образува се улица с о.т. 17801-17802-17803 и о.т. 17804 с ширина 8,00м. Уличната регулация се изменя по линиите в кафяв цвят съгласно приложената скица проект за изменение на уличната регулация. Коригира се площта на засегнатия имот №2386 с 294 м2, както следва: ПИ №2386 от кв. 178 – площ 1966 м2.
       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” (бр. 45 от 06.06.2017г.) заинтересoваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.