С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    
 
       Община Любимец на основание чл. 129, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно процесуален кодекс), обявява на:
         - Георги Славов Бакалов от гр. Любимец, ул. „Любен Каравелов“ №3;
         - Елена Славова Жекова от гр. Симеоновград, ул. „Братя Миладинови” №4, вх. Б, ет. 1, ап. 2;
         - Стойчо Тонев Григоров от гр. Любимец, ул. „Гладстон” №2, вх. А, ет. 4, ап. 18;
         - Гергана Дойчева Григорова от гр. Любимец, ул. „Гладстон” №2, вх. А, ет. 4, ап. 18,
че със Заповед № РД-09-263/17.05.2017г. на Кмета на Община Любимец се одобрява подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП–ПЗ) на УПИ XVIII-318 в кв. 18 по плана на гр. Любимец, общ. Любимец. Планът преотрежда УПИ XVIII-318 в XVIII-318-за смесено предназначение – автомивка, автосервиз (автодиагностика) и жилищни нужди.
       Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред компетентен административен съд по реда на чл. 215 от ЗУТ.