На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ на УПИ XVIII-318 в кв. 18 по плана на гр. Любимец, общ. Любимец. Планът преотрежда УПИ XVIII-318 в XVIII-318-за смесено предназначение – автомивка, автосервиз (автодиагностика) и жилищни нужди.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.