На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  Димитър Христов Михайлов от гр.  Любимец, ул. „Струмица“ № 19, предоставя на заинтересованите лица уведомление за инвестиционно предложение:

"Изграждане на „Стопанска постройка за инвентар“ в ПИ 149039 по КВС на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково"

 

   Писмени мнения и становища се приемат в РИОСВ - гр. Хасково, ул. "Добруджа"№ 14 в срок от 14 дни от датата на обявяването