На основание чл. 4, ал.от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересованите лица и общественост, че "Антинея" ЕООД има инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на черупкови плодове", в с. Васково, общ. Любимец