На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти, засегнати от проектното трасе на обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, попадащи в масиви 000, 001, 107, 013, 014, 128, 126, 125, 144, 015, 148, 149, 016, 585, 618, 617 и 223, по Картата на възстановената собственост на гр. Любимец.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.