На основание чл.129, ал. 5 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си одобрен Подробен устройствен план - Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) на гр. Любимец за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)” със следните изменения:
       - Промяна на регулацията на улици с осови точки: о.т. 485, о.т. 32, о.т. 486, о.т. 931, о.т. 932, о.т. 933 и о.т. 623 и о.т. 1032;
       - От УПИ I - за опитна станция в кв. 192, с площ 3102.96 кв. м. /по графични данни/, се отнемат 15.90 кв. м. и се придават 557.54 кв. м.;
       - Образува се нов УПИ III - за озеленяване в кв. 192, с площ 251 кв. м.;
       - Образува се нов УПИ IV - за техническа инфраструктура в кв. 192, с площ 208 кв. м.;
       - Образува се нов квартал 192а;
       - Образува се нов УПИ I - за озеленяване в кв.192а, с площ 36 кв. м.;
       - От УПИ XV - за Склад за семена и торове в кв. 138, с площ 6937.17 кв. м. /по графични данни/, се отнемат 8.20 кв. м. и се придават 28.36 кв. м.;
       - Към УПИ III - за КБУ “Б. Терпешев” в кв. 138, с площ 1008.34 кв. м. /по графични данни/, се придават 95.20 кв. м.;
       - Към УПИ XIV - за КБУ “Б. Терпешев” в кв. 138, с площ 2351.00 кв. м. /по графични данни/, се придават 585.19 кв. м.;
       - Към УПИ XI - за стопанска дейност в кв. 138, с площ 5472.54 кв. м. /по графични данни/, се придават 1153.02 кв. м.;
       - От УПИ VI-2518 - за търговска дейност в кв. 180а, с площ 1035.21 кв. м. /по графични данни/, се отнемат 53.74 кв. м.;
       От УПИ II - за Стройкомплекс в кв. 176, с площ 5058.77 кв. м. /по графични данни/, се придават 190.80 кв. м. и се отнемат 584.49 кв. м.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.