Във връзка с чл.37в, ал.10 и ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение №293 на Общински съвет Любимец, прието с протокол № 32 от 07.12.2017г. е издадена Заповед № РД-09-656/21.12.2017 г. на Кмета на Община Любимец.

     Приложението към Заповедта с ползвателите и дължимите суми за землищата на с.Васково, с. Оряхово, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с.Лозен, с. Георги Добрево, с. Малко градище, с. Белица, с. Йерусалимово и гр. Любимец, са обявени в сградата на Общинска администрация – Любимец и Общинска служба „Земеделие“ – град Любимец.