На основание чл. 25 от Закон за общинската собственост Община Любимец съобщава на заинтересовани лица за издадена заповед №РД-09-027/05.01.2018 г. на кмета на Община Любимец, за отчуждаване на имоти и части от тях, в землището на гр. Любимец, за изграждане на общински обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, във връзка с влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, одобрен с Решение №271, прието с протокол №29 от 19.09.2017 г. на Общински съвет – Любимец:
         1. Божидарка Лука Янева от гр. София, ж.к. „Люлин” №956, ет. 11, ап. 58;
         2. Елена Костадинова Стоицева от гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №48, ет. 1, ап. 1;
         3. Маргарита Георгиева Каракиркова от гр. София, р-н „Средец”, ул. „Уилям Гладстон” №37;
         4. Мария Атанасова Генева от гр. Самоков, ж.к. „Самоково”, №9, вх. А, ет. 7, ап. 20;
         5. Танчо Методиев Янакиев от гр. София, ж.к. „Банишора” №70А, вх. А, ет. 3, ап. 9;
         6. Иван Дончев Гочев от гр. Лом, ул. „Дунавска” №26;
         7. Екатерина Петрова Божинова от гр. София, ж.к. „Люлин” №312, вх. Г, ет. 2, ап. 65;
         8. Антоанета Господинова Николова от гр. Раднево, бул. „Георги Димитров” №27, вх. А, ет. 2, ап. 6;
         9. Тодорка Тончева Господинова от гр. Симеоновград, пл. „България” №3;
         10. Иван Ламбов Иванов от гр. Пловдив, ул. „Трети март” №4, ет. 2, ап. 16;
         11. Бойчо Димитров Вълков от гр. Харманли, ул. „Македония” №11, ет. 4;
         12. Петър Бойчев Вълков от гр. Харманли, ул. „Македония” №11, ет. 2, ап. 4;
         13. Добри Бойчев Вълков от гр. Харманли, ул. „Македония” №11, ет. 2, ап. 4;
         14. Стоянка Петрова Петрова от гр. Хасково, ул. „Бузлуджа” №40, ет. 2, ап. 3. 
        Заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния текст на Обявлението в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.