О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Рег. №Л-657#14/23.02.2018г.
 
       На основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от Закон за общинската собственост, в съответствие с влязъл в сила ПУП (ПП), одобрен с Решение № 271, взето с протокол №29 от 19.09.2017 г. на Общински съвет – Любимец, за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост от първостепенно значение – обект на транспортната инфраструктура от общинско и републиканско значение, новопроектиран път, който свързва гл. път Е-80 с път III-597, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, Община Любимец съобщава за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния текст на Обявлението в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.