На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури“ в УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ, кв.4 по регулационния план на с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, с възложител „ЛИКА 99“ ЕООД, гр. Габрово, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.

       Становища и предложения от заинтересувани лица се приемат в  14 - дневен срок  (от 11.04.2018г. до 25.04.2018г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org