На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: Изграждане на „ Предприятие за производство на млечни продукти“ в имот 616010, в землището на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково, с възложител „АГРОПРОЕКТ 2013“ ЕООД, гр. София, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.

     В срок от 14 дни (от 18.05.2018г. до 01.06.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията за инвестиционното предложение и да изразят становища в сградата на Общинска администрация – Любимец, пл. „Трети март“ №1, ет.2, стая №19 или на e-mail: oba@lyubimets.org.