Протокол по чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.100, ал.5 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ на комисия, назначена със Заповед № РД-09-162/15.03.2018 г. на Кмета на Община Любимец