На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните граждани, че „Лозарица“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нов винен лозов масив, върху имот №082008 в землището на село Васково с ЕКАТТЕ 10286, община Любимец, област Хасково, с площ от 1,527 дка.

     В срок от 14 дни (от 03.08.2018г. до 17.08.2018 г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията по Приложение № 5 към чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.