На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Пенка Георгиева Иванова, Тенчо Иванов Георгиев и Костадина Иванова Тенева, гр. Любимец, ул. „Витоша“ №7 имат следното инвестиционно предложение:

„Преустройство на гараж в работилница с пристройка“ гр. Любимец, УПИ XX-1522, кв.86, по регулационния план на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково

     В срок от 14 дни (от 28.08.2018г. до 11.09.2018г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец  и на  e-mail: oba@lyubimets.org.