На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Валери Стефанов Колчев - управител на „ТРАНС ИНФИНИТИ“ ООД, ул. „Търново“ № 24, гр. Любимец, има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на сървърно помещение със санитарно-битова част и офис“, намиращ се в УПИ IV, кв.204 по плана за регулация и застрояване на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково

     В срок от 14 дни (от 01.10.2018г. до 15.10.2018г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.