О  Б  Я  В  А
за уведомяване на местното население
 
       Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Любимец уведомява местното население, че „ЛОЗАРИЦА“ ЕООД, гр. София, р- н Средец 1142, ул. "проф. Никола Михайлов"№7Б, има инвестиционно предложение за „Създаване на нови лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противоерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване“ в имоти №№000447, 082007, 082008, 108005, земл. на с. Васково, община Любимец, обл. Хасково, ЕКАТТЕ 10286.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и съпътстващата го документация в Общинска Администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 2, стая №19 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл
       Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Любимец, и на e-mail: oba@lyubimets.org, в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 08.10.2018г. 
       За становищата изпратени на пощенския адрес на Община Любимец е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Община Любимец.