На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Създаване на лозови масиви, включително-изграждане на подпорна конструкция, противоерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хидромелиоративни съоръжения  - системи за капково напояване“ в землището на с. Васково, община Любимец, обл. Хасково, с възложител „ЛОЗАРИЦА“ ЕООД, гр. София, може да се запознаете с Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.

     Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в  14 - дневен срок  (от 15.11.2018г. до 28.11.2018г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org