На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бакър дере (р. Йерусалимовска).

     Съобщение за публично обявяване изх. № РР-05-67/2018