На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 44570.236.138 по КК на землището на гр. Любимец, за водоснабдяване на "Специален дом за настаняване на чужденци".

   Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в  14 - дневен срок  (от 29.07.2019 г. до 12.08.2019 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.