На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "Е. О. Сървиз" ЕООД, гр. София има следното инвестиционно предложение:

изграждане на "Цех за преработка, сортиране и пакетиране на черва и субпродукти от животински произход" в УПИ IV - за консервна фабрика, кв. 171 по плана на гр. Любимец.

В срок от 14 дни (от 21.08.2019 г. до 04.09.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.