На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население, че Oбщина Любимец има следното инвестиционно предложение:

"Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 03544.418.5 с площ от 1689 кв. м., по кадастралната карта на с. Белица, общ. Любимец от „пасище” в „друга селскостопанска територия, застроена със сграда – ракиен казан”

В срок от 14 дни (от 28.08.2019 г. до 11.09.2019 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.