Баланс на община Любимец към 31.12.2017 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Любимец за 2015 г.

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Любимец към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Финансовият отчет на община Любимец за 2015 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.

Пълният вариант на одитния доклад може да разгледате от прикачения файл

Баланс на община Любимец към 31.12.2015 г.

 

Одитно становище на Сметната палата на Годишния финансов отчет на община Любимец за 2015 г.