ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ

МАНДАТ 2015 – 2019 г.

 

І.ПК по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на

територията и благоустрояване, и нормативни актове”

 

Председател: Петя Атанасова Христозова

Членове: Донка Трифонова Козалиева

                       Снежана Тенчева Ганчева

                       Мария Димитрова Кирякова

                       Тръндю Иванов Тръндев

                       Силвия Тодорова Куртова

                       Михаил Димитров Димитров 

 

 

ІІ.ПК по “ Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване

на природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината”

 

 

Председател: Силвия Тодорова Куртова

       Членове: Петър Стоянов Ленков

                       Тръндю Иванов Тръндев

                       Валентин Иванов Расоков

                       Николай Господинов Атанасов

 

ІІІ.ПК по “ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето”

 

Председател:Донка Трифонова Козалиева

       Членове: Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева

                       Атанас Петков Атанасов

                       Ваня Атанасова Чуколова

                       Гергана Трифонова Караджонова

 

ІV.ПК по “Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта

и етническа интеграция”

 

 

Председател:  Валентин Иванов Расоков

       Членове:  Снежана Тенчева Ганчева

                        Мария Димитрова Кирякова

                        Петя Атанасова Христозова

                        Петър Благоев Петров

 

V.ПК за “Противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество”

 

Председател: Атанас Петков Атанасов

       Членове: Стефка Ивайлова Дулгерис-Киришева

                       Ваня Атанасова Чуколова

                       Дочка Димитрова Кючукова 

                               Михаил Димитров Димитров