знаме ЕС«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»ОПРЧР

Договор № BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

   

     На 8 февруари 2018г. от 14,00 ч. се проведе заключителната пресконференция на проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» по процедура "Независим живот", който Община Любимец осъществяваше с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълняваше в продължение на 21 месеца.

     През периода, социалните услуги по проекта обхванаха 76 потребители - лица с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

     В изпълнение на дейностите по проекта беше създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, в който бяха назначени на почасови трудови договори 45 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници. Освен основните услуги, Центърът предлагаше терапевтични процедури, мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа, както на потребителите, така и на обслужващия персонал. По проекта бе осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация.

    Чрез осъществяването на дейностите по проекта бе подобрен достъпът до социални и здравни услуги за постигане на независимост и социална интеграция за възрастни хора и хора с увреждания. Създадоха се условия за подобряване на качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства за насърчаване на равните възможности и бе разширен обемът, разнообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни от общността.

    Чрез проекта бе осигурена заетост на безработни лица в сектора на социална икономика и бяха осигурени възможности за преодоляване на бедността за безработни лица в община Любимец.

 

Снимки от заключителната пресконференция

ПОКАНА ИНТЕРНЕТ

 

 es

RChR

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

IMG 3497На 07 и 08 септември  в зала „Любимец“ се състоя поддържащо обучение за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, ангажирани с предоставянето на социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на двата дни, работещите в специализираното звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, под ръководството на обучител от фондация „Екип“ разглеждаха различни теми, казуси и проблеми при предоставянето на услугите. В работната дискусия бяха разгледани теми като: „Ефективно общуване с хората с увреждания“, „Техники на общуване“, „Справяне и помощ при загуба“, „Справяне с болестта“, „Бърза помощ“ и др. 

 

Снимки от двудневното обучение.

 

esОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

IMG 9045На 9 февруари  в община Любимец бе доставен  нов автомобил  за специализиран превоз  на хора с увреждания.  Микробусът „Форд Транзит“ е осигурен по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“.  Произведен е през 2016 г.,  със 7+1+1 места и е оборудван с автоматична платформа за инвалидни колички.  Превозното средство  е  с двигател EURO 6, шест степенна механична скоростна кутия и  всички екстри за осигуряване на комфорт и удобство на пътуващите – електрически стъкла, климатични системи, електронна система за стабилност, предпазни колани и др.

Микробусът ще се използва от потребителите на социални услуги, които ще бъдат транспортирани от домовете си до новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. В изпълнение на друга от дейностите по проекта за центъра бяха доставени  уреди и апарати за пасивна рехабилитация и кинезитерапия , раздвижване на горни и долни крайници,  уреди за тренировка и раздвижване на всички основни групи мускули и др.IMG 9058

Автомобилът за специализиран превоз е на стойност 66 122 лв. и е доставен от фирма МОТО-ПФОЕ ЕООД,  с която след проведена обществена поръчка , бе сключен договор за доставка.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той стартира на 09.05.2016 г., с продължителност на изпълнение 21 месеца. Включените потребители на социални услуги  са  обгрижвани от  лични, здравни, социални асистенти и домашни помощници.  Освен това, съобразно нуждите, на всеки потребител се предоставят и  здравни услуги, рехабилитационни процедури и психологична подкрепа

  

 

 

знамеОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОлого ОПРЧР

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01

 

 

     От началото на месец август до момента, в Община Любимец се изпълнява Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по схема № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Екипът на проекта активно работи по заложените дейности и до сега 70 потребители от цялата община са се възползвали от предоставяните услуги.

Назначените лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, изпълняват задълженията си коректно. Те полагат постоянни грижи за лицата с увреждания, водейки се от нуждите им, на база изготвените индивидуални планове. Асистентите и помощниците приготвят храна и подпомагат храненето на потребителите, поддържат чистотата в домовете им, оказват помощ при поддържане на лична хигиена, следят за правилното приемане на лекарствата, предписани от лекар. Общуването и осъществяването на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, четене на художествена литература, придружаване и оказване на помощ при разходки са друга част от задълженията на асистентите и помощниците.

По преценка и под наблюдение на рехабилитатор, на потребителите се предоставят терапевтични услуги. Пълноценно се използват уредите за раздвижване и тренировка, осигурени по проекта.

В услуга на потребителите и на техните асистенти или домашни помощници, работят активно квалифицирани психолог и социален работник, които им оказват нужната подкрепа.

Обслужваните лица се чувстват по-спокойни и сигурни в ежедневието си, тъй като до тях стоят хора, обучени да полагат специални грижи. Значително е подобрено качеството на живот на потребителите по проекта.

Към момента по Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, 61 потребители с увреждания или невъзможност да се самообслужват получават грижи, а на 45 безработни лица от общината е осигурена заетост.