RChRes

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

 

        На  06.06.2016 г. започна прием на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

До момента кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са около 50. След приема на документи, определена със заповед на кмета на общината комисия ще проведе събеседване с кандидатите. Одобрените, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги и ще бъдат назначени на почасов трудов договор за срок от 18 месеца.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира от 13 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Основна цел на проекта е да се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите. До момента, документи за получаване на услуги са подали около 75 лица от общината. На всеки от тях ще бъде извършена социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.