esRChR

„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»  

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

       

 

 

На  17.06.2016 г. приключи приемът на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са 61. В началото на м. юли, комисия, определена със заповед на кмета на общината ще проведе събеседване с всеки от кандидатите. Комисията ще изготви списък с одобрените кандидати, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация. Тези от тях, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира на 13 и приключи на 24 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Документи за получаване на услуги са подали 82 лица от общината. В момента, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ посещават домовете на кандидатите за извършване на социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност. Комисия, определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбор на потребителите и на най-нуждаещите се, съобразявайки се с определения бюджет по проекта, ще бъдат предоставяни интегрирани социални услуги.  Комисията ще изготви списък с кандидатите, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.