es

 

RChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

Община Любимец, в качеството си на бенефициент по Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги», Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА

 

ВТОРИ ЕТАП  ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ", „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 06.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Белица, с.Лозен, с.Малко градище по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Георги Добрево по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 08.07.2016 г. може да видите тук