знаме

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧР

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ/ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНАСРЕДА

  Трите имена на кандидата за личен/социален/здравен асистент, домашен помощник   Точки
1 Веселина Ангелова Тананова-Иванова гр.Любимец 24,6
2 Иванка Атанасова Ленкова гр.Любимец 23,8
3 Петя Бойкова Димитрова гр.Любимец 23,2
4 Димитър Атанасов Димитров гр.Любимец 23
5 Валентина Петрова Генева гр.Любимец 23
6 Златка Димитрова Анастасова гр.Любимец 23
7 Миланка Борисова Нашева гр.Любимец 22,6
8 Василка Тодорова Писарева гр.Любимец 22,4
9 Кадрие Юсеин Сали с.Георги Добрево 22,4
10 Христоз Русев Делчев с. Белица 22
11 Христинка Кирева Андреева гр.Любимец 22
12 Мариян Атанасов Кауков гр.Любимец 22
13 Василка Иванова Атанасова гр.Любимец 22
14 Денка Иванова Христова с.Георги Добрево 22
15 Снежана Тенева Вълканова гр.Любимец 21,8
16 Димитър Василев Димитров гр.Любимец 21,8
17 Христо Иванов Басмов гр.Любимец 21,4
18 Елена Викторовна Георгиева гр.Любимец 20,6
19 Тянка Милчева Петърчева гр.Любимец 20,4
20 Господин Недев Тодоров гр.Любимец 20,4
21 Маруся Бойкова Иванова гр.Любимец 20,2
22 Мариян Николов Русев гр.Любимец 20.2
23 Живка Георгиева Богоева гр.Любимец 20
24 Димитър Илев Власаков гр.Любимец 19,8
25 Георги Атанасов Бакалов           гр.Любимец 19,6
26 Добринка Сидерова Гюзелева гр.Любимец 19,6
27 Милена Илчева Топузова гр.Любимец 19,6
28 Дялка Колева Янакиева гр.Любимец 19,4
29 Славей Николов Паунов гр.Любимец 19,4
30 Иванка Димитрова Страшникова гр.Любимец 19
31 Станка Русева Димитрова гр.Любимец 18,4
32 Мариана Петкова Радева гр.Любимец 18,4
33 Янка Гинева Николова гр.Любимец 18,2
34 Живка Петрова Георчева гр.Любимец 17,6
35 Фадиме Ариф Юсеин с.Георги Добрево 17,4
36 Елена Ангелова Янчева гр.Любимец 17,2
37 Росица Иванова Стойкова гр.Любимец 17,2
38 Райна Иванова Гинева гр.Любимец 17
39 Георги Христов Димитров гр.Любимец 16,8
40 Величка Николова Келлева гр.Любимец 16,8
41 Цонка Георгиева Кръстева с. Белица 16,4
42 Стоянка Георгиева Костова с. Белица 16,4
43 Недялка Здравкова Слънкова с. Белица 16,2
44 Росица Господинова Каравълчанова с.Малко градище 16
45 Ангелина Трифонова Демирева с.Лозен 15,8
46 Петър Иванов Динев с.Лозен 15,8
47 Атанаска Михаилова Кукоркова с.Малко градище 15,8
48 Таня Ангелова Димитрова с. Белица 15,4
49 Веска Георгиева Атанасова гр.Любимец 15,4
50 Радка Колева Добрева с. Белица 15
51 Диана Димитрова Гюзелева гр.Любимец 14,2
52 Ангел Колев Георгиев с.Лозен 14
53 Йорданка Николова Димитрова гр.Любимец 13,6
54 Хасан Есман Юсеин с.Георги Добрево 13,6
55 Марийка Трифонова Кондова с.Лозен 13,6
56 Петя Димитрова Орлинова с.Георги Добрево 13,2
57 Димка Ангелова Стоянова гр.Любимец 13
58 Петър Йорданов Петков с.Георги Добрево 13
59 Сабахтин Сюлейман Осман с.Георги Добрево 12,6
60 Красимира Йорданова Бъчварова с.Лозен 12,6
61 Стоил Ангелов Борисов с.Георги Добрево 12,4
62 Златка Миткова Илиева гр.Любимец Неодобрен


     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

 

18.07.2016 г.

гр.Любимец                         

Списъкът е изготвен от Комисия за подбор на лични/социални/здравни асистенти и домашни помощници