esлого ОПРЧР"Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги"

Договор № BG05М9OP001-2.002-0258-С01 

 

       

На 08.08.2016 г. в зала „Любимец“ се състоя Начална пресконференция по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“. Целта на събитието бе да се предостави по-подробна информация за дейностите, които ще се изпълняват в хода на проекта, да се даде гласност за стартиране на предоставянето на социални услуги, очакваните резултати, да се популяризира същността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и др.

Самото предоставяне на социални услуги за 68 потребители от Община Любимец започва от 09.08.2016 г. Това са лица с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За тях ще се грижат 39 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници. Това са безработни лица от общината, назначени на трудови договори за срок от 18 месеца. Голяма част от тях ще обслужват повече от един потребител.

В новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услугиза социално включване в общността или в домашна среда“ от 09.08.2016 г. ще бъде назначен и екип, включващ управител, психолог, рехабилитатор, фелдшер и шофьор. Освен основните услуги ще бъде предоставена  мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.  По проекта ще бъде осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация.