знамеОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОлого ОПРЧР

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01

 

 

     От началото на месец август до момента, в Община Любимец се изпълнява Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по схема № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Екипът на проекта активно работи по заложените дейности и до сега 70 потребители от цялата община са се възползвали от предоставяните услуги.

Назначените лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, изпълняват задълженията си коректно. Те полагат постоянни грижи за лицата с увреждания, водейки се от нуждите им, на база изготвените индивидуални планове. Асистентите и помощниците приготвят храна и подпомагат храненето на потребителите, поддържат чистотата в домовете им, оказват помощ при поддържане на лична хигиена, следят за правилното приемане на лекарствата, предписани от лекар. Общуването и осъществяването на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, четене на художествена литература, придружаване и оказване на помощ при разходки са друга част от задълженията на асистентите и помощниците.

По преценка и под наблюдение на рехабилитатор, на потребителите се предоставят терапевтични услуги. Пълноценно се използват уредите за раздвижване и тренировка, осигурени по проекта.

В услуга на потребителите и на техните асистенти или домашни помощници, работят активно квалифицирани психолог и социален работник, които им оказват нужната подкрепа.

Обслужваните лица се чувстват по-спокойни и сигурни в ежедневието си, тъй като до тях стоят хора, обучени да полагат специални грижи. Значително е подобрено качеството на живот на потребителите по проекта.

Към момента по Проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, 61 потребители с увреждания или невъзможност да се самообслужват получават грижи, а на 45 безработни лица от общината е осигурена заетост.