знаме ЕС«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»ОПРЧР

Договор № BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

   

     На 8 февруари 2018г. от 14,00 ч. се проведе заключителната пресконференция на проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» по процедура "Независим живот", който Община Любимец осъществяваше с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълняваше в продължение на 21 месеца.

     През периода, социалните услуги по проекта обхванаха 76 потребители - лица с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

     В изпълнение на дейностите по проекта беше създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, в който бяха назначени на почасови трудови договори 45 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници. Освен основните услуги, Центърът предлагаше терапевтични процедури, мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа, както на потребителите, така и на обслужващия персонал. По проекта бе осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация.

    Чрез осъществяването на дейностите по проекта бе подобрен достъпът до социални и здравни услуги за постигане на независимост и социална интеграция за възрастни хора и хора с увреждания. Създадоха се условия за подобряване на качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства за насърчаване на равните възможности и бе разширен обемът, разнообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни от общността.

    Чрез проекта бе осигурена заетост на безработни лица в сектора на социална икономика и бяха осигурени възможности за преодоляване на бедността за безработни лица в община Любимец.

 

Снимки от заключителната пресконференция