es 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258

 

На 09 май 2016 г. Община Любимец и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предмет на договора е изпълнението на  проект BG05M9OP001-2.002-0258-C01 „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите от целевата група. Услугите, които ще бъдат предоставяни по проекта са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, помощ при извършване на комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ ще стартира с обявяването на прием на документи на безработни лица, желаещи да бъдат назначени в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда. За срок от 18 месеца ще бъдат наети 39 лични асистенти; 5 домашни помощници; 2 социални асистенти; 2 здравни асистенти.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за заемане на длъжността и необходими документи за кандидат-асистенти и домашни помощници може да видите тук.

Общинска администрация ще организира и прием на заявления на кандидатите, желаещи да бъдат потребители на почасовите услуги – хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социалното изключване. Целта на проекта е да се задоволят в максимална степен потребностите на повече нуждаещи се хора. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще оказват необходимото съдействие при подаването на документи за включване в проекта, както на кандидат-потребителите, така и на кандидатите, желаещи да бъдат наети в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за включване на потребители на социални услуги и необходими документи може да намерите тук.

Една от дейностите по проекта е създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Освен назначените лични, социални и здравни асистенти и домашни помощници, с цел по-добрата организация по предоставянето на услугите, в центъра ще бъде създаден екип за управление, който ще оказва мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа на потребителите и асистентите. Той включва управител, социален работник, психолог, лекар/фелдшер, физиотерапевт/рехабилитатор и шофьор. След направената социална оценка и установяване на нуждите на всеки от потребителите, те ще могат да ползват интегрирани услуги в центъра. В проекта е предвидено да се закупи медицинско оборудване за рехабилитация, както и  специализирано транспортно средство за хора с увреждания. По този начин ще се осигури улеснен достъп на потребителите до центъра.  

 Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания към кандидатите за екипа за управление на центъра, както  и необходими документи може да намерите тук.    

Заявления и образци на всички необходими документи са на разположение на кандидатите в офиса на проекта, в административна сграда на Общински пазар,  като след тяхното попълване и окомплектоване ще бъдат приемани всеки работен ден в посочените срокове, от 10.00 до 16.00 часа.

RChReu

       «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

На  09.05.2016 г. стартираха  дейностите по проект„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Общата стойност на проекта е в размер на 499 635,53 лв.

Срок на изпълнение на проекта е 21 месеца.

Описание на проекта: Ще се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Любимец. За целта ще бъде създадено специализирано звено: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Дейностите, които обхваща проекта са:

-            Организация и управление на проекта;

-            Подбор на кандидат-потребители на територията на Община Любимец;

-            Подбор и наемане на персонал и предоставяне на интегрирани услуги;

-            Предоставяне на подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;

-            Подготовка и организиране на обучение на персонала за предоставяне на услугите;

-            Обзавеждане и оборудване на „Център за почасово предоставяне на услуги и социално включване“;

-            Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания;

-            Оказване на подкрепа и супервизия на персонала;

-            Разработване на Правила/Методология за дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-            Информация и публичност на проекта;

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.