esRChR

„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»  

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

       

 

 

На  17.06.2016 г. приключи приемът на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са 61. В началото на м. юли, комисия, определена със заповед на кмета на общината ще проведе събеседване с всеки от кандидатите. Комисията ще изготви списък с одобрените кандидати, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация. Тези от тях, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира на 13 и приключи на 24 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Документи за получаване на услуги са подали 82 лица от общината. В момента, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ посещават домовете на кандидатите за извършване на социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност. Комисия, определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбор на потребителите и на най-нуждаещите се, съобразявайки се с определения бюджет по проекта, ще бъдат предоставяни интегрирани социални услуги.  Комисията ще изготви списък с кандидатите, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

RChRes

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

 

        На  06.06.2016 г. започна прием на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

До момента кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са около 50. След приема на документи, определена със заповед на кмета на общината комисия ще проведе събеседване с кандидатите. Одобрените, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги и ще бъдат назначени на почасов трудов договор за срок от 18 месеца.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира от 13 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Основна цел на проекта е да се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите. До момента, документи за получаване на услуги са подали около 75 лица от общината. На всеки от тях ще бъде извършена социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

es 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258

 

На 09 май 2016 г. Община Любимец и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предмет на договора е изпълнението на  проект BG05M9OP001-2.002-0258-C01 „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите от целевата група. Услугите, които ще бъдат предоставяни по проекта са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, помощ при извършване на комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ ще стартира с обявяването на прием на документи на безработни лица, желаещи да бъдат назначени в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда. За срок от 18 месеца ще бъдат наети 39 лични асистенти; 5 домашни помощници; 2 социални асистенти; 2 здравни асистенти.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за заемане на длъжността и необходими документи за кандидат-асистенти и домашни помощници може да видите тук.

Общинска администрация ще организира и прием на заявления на кандидатите, желаещи да бъдат потребители на почасовите услуги – хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социалното изключване. Целта на проекта е да се задоволят в максимална степен потребностите на повече нуждаещи се хора. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще оказват необходимото съдействие при подаването на документи за включване в проекта, както на кандидат-потребителите, така и на кандидатите, желаещи да бъдат наети в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за включване на потребители на социални услуги и необходими документи може да намерите тук.

Една от дейностите по проекта е създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Освен назначените лични, социални и здравни асистенти и домашни помощници, с цел по-добрата организация по предоставянето на услугите, в центъра ще бъде създаден екип за управление, който ще оказва мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа на потребителите и асистентите. Той включва управител, социален работник, психолог, лекар/фелдшер, физиотерапевт/рехабилитатор и шофьор. След направената социална оценка и установяване на нуждите на всеки от потребителите, те ще могат да ползват интегрирани услуги в центъра. В проекта е предвидено да се закупи медицинско оборудване за рехабилитация, както и  специализирано транспортно средство за хора с увреждания. По този начин ще се осигури улеснен достъп на потребителите до центъра.  

 Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания към кандидатите за екипа за управление на центъра, както  и необходими документи може да намерите тук.    

Заявления и образци на всички необходими документи са на разположение на кандидатите в офиса на проекта, в административна сграда на Общински пазар,  като след тяхното попълване и окомплектоване ще бъдат приемани всеки работен ден в посочените срокове, от 10.00 до 16.00 часа.

RChReu

       «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

На  09.05.2016 г. стартираха  дейностите по проект„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Общата стойност на проекта е в размер на 499 635,53 лв.

Срок на изпълнение на проекта е 21 месеца.

Описание на проекта: Ще се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Любимец. За целта ще бъде създадено специализирано звено: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Дейностите, които обхваща проекта са:

-            Организация и управление на проекта;

-            Подбор на кандидат-потребители на територията на Община Любимец;

-            Подбор и наемане на персонал и предоставяне на интегрирани услуги;

-            Предоставяне на подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;

-            Подготовка и организиране на обучение на персонала за предоставяне на услугите;

-            Обзавеждане и оборудване на „Център за почасово предоставяне на услуги и социално включване“;

-            Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания;

-            Оказване на подкрепа и супервизия на персонала;

-            Разработване на Правила/Методология за дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-            Информация и публичност на проекта;

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.