RChReu

       «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

На  09.05.2016 г. стартираха  дейностите по проект„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Общата стойност на проекта е в размер на 499 635,53 лв.

Срок на изпълнение на проекта е 21 месеца.

Описание на проекта: Ще се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Любимец. За целта ще бъде създадено специализирано звено: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“.

Дейностите, които обхваща проекта са:

-            Организация и управление на проекта;

-            Подбор на кандидат-потребители на територията на Община Любимец;

-            Подбор и наемане на персонал и предоставяне на интегрирани услуги;

-            Предоставяне на подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност;

-            Подготовка и организиране на обучение на персонала за предоставяне на услугите;

-            Обзавеждане и оборудване на „Център за почасово предоставяне на услуги и социално включване“;

-            Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания;

-            Оказване на подкрепа и супервизия на персонала;

-            Разработване на Правила/Методология за дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-            Информация и публичност на проекта;

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.