знаме

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧР

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ/ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНАСРЕДА

  Трите имена на кандидата за личен/социален/здравен асистент, домашен помощник   Точки
1 Веселина Ангелова Тананова-Иванова гр.Любимец 24,6
2 Иванка Атанасова Ленкова гр.Любимец 23,8
3 Петя Бойкова Димитрова гр.Любимец 23,2
4 Димитър Атанасов Димитров гр.Любимец 23
5 Валентина Петрова Генева гр.Любимец 23
6 Златка Димитрова Анастасова гр.Любимец 23
7 Миланка Борисова Нашева гр.Любимец 22,6
8 Василка Тодорова Писарева гр.Любимец 22,4
9 Кадрие Юсеин Сали с.Георги Добрево 22,4
10 Христоз Русев Делчев с. Белица 22
11 Христинка Кирева Андреева гр.Любимец 22
12 Мариян Атанасов Кауков гр.Любимец 22
13 Василка Иванова Атанасова гр.Любимец 22
14 Денка Иванова Христова с.Георги Добрево 22
15 Снежана Тенева Вълканова гр.Любимец 21,8
16 Димитър Василев Димитров гр.Любимец 21,8
17 Христо Иванов Басмов гр.Любимец 21,4
18 Елена Викторовна Георгиева гр.Любимец 20,6
19 Тянка Милчева Петърчева гр.Любимец 20,4
20 Господин Недев Тодоров гр.Любимец 20,4
21 Маруся Бойкова Иванова гр.Любимец 20,2
22 Мариян Николов Русев гр.Любимец 20.2
23 Живка Георгиева Богоева гр.Любимец 20
24 Димитър Илев Власаков гр.Любимец 19,8
25 Георги Атанасов Бакалов           гр.Любимец 19,6
26 Добринка Сидерова Гюзелева гр.Любимец 19,6
27 Милена Илчева Топузова гр.Любимец 19,6
28 Дялка Колева Янакиева гр.Любимец 19,4
29 Славей Николов Паунов гр.Любимец 19,4
30 Иванка Димитрова Страшникова гр.Любимец 19
31 Станка Русева Димитрова гр.Любимец 18,4
32 Мариана Петкова Радева гр.Любимец 18,4
33 Янка Гинева Николова гр.Любимец 18,2
34 Живка Петрова Георчева гр.Любимец 17,6
35 Фадиме Ариф Юсеин с.Георги Добрево 17,4
36 Елена Ангелова Янчева гр.Любимец 17,2
37 Росица Иванова Стойкова гр.Любимец 17,2
38 Райна Иванова Гинева гр.Любимец 17
39 Георги Христов Димитров гр.Любимец 16,8
40 Величка Николова Келлева гр.Любимец 16,8
41 Цонка Георгиева Кръстева с. Белица 16,4
42 Стоянка Георгиева Костова с. Белица 16,4
43 Недялка Здравкова Слънкова с. Белица 16,2
44 Росица Господинова Каравълчанова с.Малко градище 16
45 Ангелина Трифонова Демирева с.Лозен 15,8
46 Петър Иванов Динев с.Лозен 15,8
47 Атанаска Михаилова Кукоркова с.Малко градище 15,8
48 Таня Ангелова Димитрова с. Белица 15,4
49 Веска Георгиева Атанасова гр.Любимец 15,4
50 Радка Колева Добрева с. Белица 15
51 Диана Димитрова Гюзелева гр.Любимец 14,2
52 Ангел Колев Георгиев с.Лозен 14
53 Йорданка Николова Димитрова гр.Любимец 13,6
54 Хасан Есман Юсеин с.Георги Добрево 13,6
55 Марийка Трифонова Кондова с.Лозен 13,6
56 Петя Димитрова Орлинова с.Георги Добрево 13,2
57 Димка Ангелова Стоянова гр.Любимец 13
58 Петър Йорданов Петков с.Георги Добрево 13
59 Сабахтин Сюлейман Осман с.Георги Добрево 12,6
60 Красимира Йорданова Бъчварова с.Лозен 12,6
61 Стоил Ангелов Борисов с.Георги Добрево 12,4
62 Златка Миткова Илиева гр.Любимец Неодобрен


     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

 

18.07.2016 г.

гр.Любимец                         

Списъкът е изготвен от Комисия за подбор на лични/социални/здравни асистенти и домашни помощници

es

 

RChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

Община Любимец, в качеството си на бенефициент по Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги», Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА

 

ВТОРИ ЕТАП  ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ", „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 06.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Белица, с.Лозен, с.Малко градище по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Георги Добрево по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 08.07.2016 г. може да видите тук

esRChR

„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»  

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

       

 

 

На  17.06.2016 г. приключи приемът на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са 61. В началото на м. юли, комисия, определена със заповед на кмета на общината ще проведе събеседване с всеки от кандидатите. Комисията ще изготви списък с одобрените кандидати, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация. Тези от тях, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира на 13 и приключи на 24 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Документи за получаване на услуги са подали 82 лица от общината. В момента, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ посещават домовете на кандидатите за извършване на социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност. Комисия, определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбор на потребителите и на най-нуждаещите се, съобразявайки се с определения бюджет по проекта, ще бъдат предоставяни интегрирани социални услуги.  Комисията ще изготви списък с кандидатите, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

RChRes

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

 

        На  06.06.2016 г. започна прием на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

До момента кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са около 50. След приема на документи, определена със заповед на кмета на общината комисия ще проведе събеседване с кандидатите. Одобрените, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги и ще бъдат назначени на почасов трудов договор за срок от 18 месеца.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира от 13 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Основна цел на проекта е да се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите. До момента, документи за получаване на услуги са подали около 75 лица от общината. На всеки от тях ще бъде извършена социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

es 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258

 

На 09 май 2016 г. Община Любимец и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предмет на договора е изпълнението на  проект BG05M9OP001-2.002-0258-C01 „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда. Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите от целевата група. Услугите, които ще бъдат предоставяни по проекта са: предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, помощ при извършване на комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ ще стартира с обявяването на прием на документи на безработни лица, желаещи да бъдат назначени в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда. За срок от 18 месеца ще бъдат наети 39 лични асистенти; 5 домашни помощници; 2 социални асистенти; 2 здравни асистенти.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за заемане на длъжността и необходими документи за кандидат-асистенти и домашни помощници може да видите тук.

Общинска администрация ще организира и прием на заявления на кандидатите, желаещи да бъдат потребители на почасовите услуги – хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социалното изключване. Целта на проекта е да се задоволят в максимална степен потребностите на повече нуждаещи се хора. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще оказват необходимото съдействие при подаването на документи за включване в проекта, както на кандидат-потребителите, така и на кандидатите, желаещи да бъдат наети в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания за включване на потребители на социални услуги и необходими документи може да намерите тук.

Една от дейностите по проекта е създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Освен назначените лични, социални и здравни асистенти и домашни помощници, с цел по-добрата организация по предоставянето на услугите, в центъра ще бъде създаден екип за управление, който ще оказва мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа на потребителите и асистентите. Той включва управител, социален работник, психолог, лекар/фелдшер, физиотерапевт/рехабилитатор и шофьор. След направената социална оценка и установяване на нуждите на всеки от потребителите, те ще могат да ползват интегрирани услуги в центъра. В проекта е предвидено да се закупи медицинско оборудване за рехабилитация, както и  специализирано транспортно средство за хора с увреждания. По този начин ще се осигури улеснен достъп на потребителите до центъра.  

 Повече информация за срокове за кандидатстване, изисквания към кандидатите за екипа за управление на центъра, както  и необходими документи може да намерите тук.    

Заявления и образци на всички необходими документи са на разположение на кандидатите в офиса на проекта, в административна сграда на Общински пазар,  като след тяхното попълване и окомплектоване ще бъдат приемани всеки работен ден в посочените срокове, от 10.00 до 16.00 часа.