vosachna zryalost 18Със своя Заповед № РД-09-357/26.06.2018 г. Кметът на община Любимец обяви настъпването на "Восъчна зрялост" на житните култури на територията на община Любимец.

В нормативния документ са определи и мерките за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на общината.

Изрично е забранено:

 1. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.
 2. Използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посевите и фуражните площадки.
 3. Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.
 4. Извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

4.1. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РС „ПБЗН” Свиленград при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Стопаните на републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви са длъжни да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, са длъжни да изпълнят следните мерки:

 1. Да организират и изпълняват изискванията на Наредба № 8121з–968/10.12.2014 г. и уведомяват писмено РС”ПБЗН” Свиленград преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
 2. Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;
 3. Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро- защитни ивици - изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:

- пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;

- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;

 1. Да се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;
 2. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания /да определят лице за извършване на инструктаж/. Да изготвят и подпишат протокол за извършен инструктаж;
 3. 6. Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с РС”ПБЗН” Свиленград, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
 4. 7. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр.3/2009 г.);
 5. 8. Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з–968/10.12.2014 г. ;

           Създадени са условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и общината, с цел информиране и своевременни действия при забелязано огнище на пожар.

При пожар – обаждане на телефон 112 и денонощния оперативен дежурен в Община Любимец на телефон 03751 7011 и 0887 637 421.