IMG 1410На 1 ноември- Деня на народните будители, в град Любимец се проведе обучение на екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст. То бе водено от представители на Регионалното управление на образованието-Хасково и осъществено със съдействието на Общинска администрация-Любимец. Участваха екипите от община Любимец и община Ивайловград.

По време на обучението вниманието бе насочено към личността на детето, към неговата индивидуалност и потребности, към правото му на образование, без ограничения по пол, етнос и религия. Бе посочена значимостта на проблема за обхващане и задържане на подрастващите в образователната ни система. „Нелеката и огромна задача ще бъде успешна само при съвместните усилия на всички институции, включени в Механизма, а именно: училище, детска градина, местна власт, служба за социално подпомагане и полиция“ – каза госпожа Веселина Павлитова- старши експерт „Организация на средното образование” в РУО-Хасково. Тя поднесе своите благодарности за досегашната работа на екипите за обхват в община Любимец и изрази надеждата си, че институциите ще продължат да работят все така съвместно в грижите за децата на България.

 IMG 1411Изтъкната и ролята на семейството, нуждата от привличане на родителите, като партньори на институциите, в грижите за децата.

Бяха посочени и различни проблеми, възникнали в хода на работата по обхват. Непроменената адресна регистрация на децата и родителите, въпреки движенията на семейството, се оказа само една от трудностите по прилагане на мерки за откриване и задържане на учениците в училище.